Konferensresan 2017


Resan anträddes den 3 maj 07.45 med MS Grace i ett härligt vårväder.

Håkan Andersson
Efter bufféfrukosten berättade Öffs chef Håkan Andersson under rubriken ”Vad händer på ÖFN 2017”, och konstaterade bl a att antalet tillsynsärenden stabiliserats på strax under 10 000 och antalet registrerade ställföreträdare är ca 11 500(?!). Öfn har fått kritik från Länsstyrelsen och Revisorerna bl a för att varje handläggare (ca 50 anställda) har för många fall, att personalomsättningen är hög och att de fysiska lokalerna är för trånga. Man arbetar på att under 2017 jobba ikapp föregående års brister och att digitalisera verksamheten. Tidigare digitaliseringsförsök har stupat inte minst pga bristande IT-säkerhet. Av årets granskningar är nära 40 % klara och man räknar med att alla, som yrkat arvode, skall vara färdiga till första september. På en fråga från auditoriet om varför man inte kan komma i direktkontakt med Öff utan måste gå via Kontaktcenter svarade Håkan att Kontaktcenter får ca 130 förfrågningar per dag och det helt skulle omöjliggöra att hinna utföra granskningarna om dessa gick direkt till förvaltningen.
”Genomsnittsställföreträdaren” har två huvudmän och endast 5 ställföreträdare st har fler än 20 uppdrag. Det finns i Stockholm ca 150 ärenden som är mycket svåra och som det nästan inte går att rekrytera ställföreträdare till. Man utreder nu de rättsliga förutsättningarna för att inrätta en Förvaltarenhet med anställda professionella gode män och förvaltare för dessa fall.

Här finns bilderna från Håkan Anderssons föredrag

Hans Lind från Öff informerade om Framtidsfullmakter och Behörighetsregler för anhöriga.
Lagförslag som beräknas gå igenom Riksdagen och träda i kraft 1 juli 2017. Framtidsfullmakten skall kunna utfärdas när man är vid sina sinnens fulla bruk och ges till en person som man har förtroende för att ordna ens affärer när man själv inte klarar av det.
Fullmakten kan avse allt från endast vissa specificerade beslut, tex skötsel av en sommarstuga, till nästan fullt godmanskap. Fullmaktshavaren beslutar när fullmakten skall träda i kraft. Öfn har inte tillsyn över fullmaktshavaren och vid tvist får Tingsrätten avgöra. Behörighetsreglerna för anhöriga är avsedda att minska byråkratin för anhöriga så att de kan ordna med betalningar för den dagliga livsföringen, hyra, el, skatt etc och vid behov ordna med autogiro. Gåvor, domstolsärenden och aktieinvesteringar är undantagna. Närmaste anhörig är den som omfattas av reglerna och sedan gäller turordning.

Här finns Framtidsfullmakter - Håkan Linds presentationsbilder 3 maj 2017 samt ett exempel på hur hur en finsk framtidsfullmakt kan utformas.

Anita Wirén Konstantis från Öff påpekade att Öffs uppdrag framför allt är tillsyn av ställföreträdarna och att stödet till dem är underordnat. Hon hänvisade bl a till ”Rollkoll”, en liten skrift som utgivits av RFS och där man kan få litet tips vid enklare konflikter med hemtjänst, anhöriga och boende. Rollkoll finns bl a på Öfns hemsida.
Tillsynen innebär inte bara penningkontroll utan också att beslut som fattats utförts. Att en stor majoritet av ställföreträdarna arbetar oegennyttigt för huvudmannens bästa hindrar tyvärr inte att brottslighet förekommer. Tips om dåligt fungerande ställföreträdare kommer in till Öff från olika håll och klagomålen kollas. Polisanmälan kan bli aktuell. Ställföreträdaren kan bli ekonomiskt ansvarig för stora belopp om han tex underlåtit att söka bostadstillägg eller handikappersättning. Det är därför klokt att teckna ansvarsförsäkringen.

Charlotta Carlberg Eriksson från Öff berättade om rekryteringsläget.
282 huvudmän väntar just nu på ställföreträdare. Svårast är att rekrytera till förorterna och huvudmän med psykisk sjukdom eller missbruk. Man sätter in annonser i olika media och den som är intresserad får genomgå en webbutbildning och senare en informationsträff på ca 3 timmar. Man planerar att ordna med mentorer till de nyblivna gode männen fram till och med den första årsräkningen. Sådant fungerar i Malmö.

Susanna Boqvist informerade om problem med gode män för Ensamkommande Barn.
Inga problem att rekrytera, men svårt att ersätta dem som vill bli entledigade. De måste kvarstå tills ny ställföreträdare utsetts. Öff är inte arbetsgivare. Problem med avvikna ensamkommande, som från hela landet hänvisas till Stockholms stads Öfn. Den som avviker blir ett polisärende. Man arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling, vilket är något av ett sisyfosarbete då omsättningen av personal är stor.

Efter båtbyte till MS Amorella i Mariehamn blev det buffélunch och tillfälle till att knyta kontakter med kolleger innan eftermiddagens program inleddes i auditoriet med ytterligare frågor till Hålan Andersson. Efter ca 20 min indelades deltagarna i grupper.

Gruppdiskussion
Deltagare med EnsamKommande Barn hade eget program och övriga fick tillfälle att diskutera sju olika praktikfall. De flesta grupperna höll på ca en och en halv timme och därefter var det fri tid fram till 17.45 när utvärderingsblanketter och namnskyltar insamlades och ordföranden tackade deltagarna för stort visat intresse.

Fem minuter i sju anlade Amorella Stadsgårdskajen och konferensresan 2017 var slut.