Ensamkommande barn

Vår kontaktperson inom GMF för frågor gällande ensamkommande barn är
Inga Marand.

Förändrade regler för arvode för gode män till ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd
Till följd av det stora antalet barn har överförmyndarnämnden beslutat att göra ett antal förändringar gällande arvoderingen. Överförmyndarnämnden är den politiska nämnd som beslutar kring överförmyndarfrågor i Stockholms stad.

Följande förändringar är beslutade:
• Arvodet för gode män till barn med permanent uppehållstillstånd sänks från 2 000 kronor per månad till 1 000 kronor per månad.
• Redovisningstiderna för gode män till barn med permanent uppehållstillstånd förändras. Det betyder att du redovisar en gång per år, istället för fyra gånger per år.

• Du får ditt arvode utbetalat en gång per år, i stället för varje kvartal.
• Schablonbeloppet för kostnadsersättningen för gode män till barn med permanent uppehållstillstånd ändras från 100 kronor per månad till 2 procent av prisbasbeloppet per år. För 2016 innebär det att kostnadsersättningen är 886 kronor per år.

För gode män till barn som ännu inte fått besked om uppehållstillstånd, samt för särskilt förordnade vårdnadshavare, kvarstår arvodet på 2 000 kronor i månaden. (Läs hela dokumentet här)

Stockholms läns God Mans- och förvaltarförening (GFM Stockholm) begärde i en skrivelse den 20 maj 2016 att beslutet att sänka arvodet skulle omprövas. Överförmyndarnämnden valde dock att inte ändra den av nämnden beslutade arvodessänkningen för gode män till ensamkommande barn.
Läs ÖFNs beslut här.

SKR
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har mycket information på sina webbsidor om frågor avseende ensamkommande barn.


Information från Migrationsverket:
Gode mannens roll under asyltiden

Har du blivit utsedd som god man för ett ensamkommande barn? Då har du både rätt som skyldighet att bestämma i alla frågor som gäller barnets personliga, ekonomiska och rättsliga angelägenheter. En annan viktig uppgift är att stödja barnet i kontakterna med Migrationsverket under tiden verket prövar barnets ansökan om asyl.

Som god man träder du in i både vårdnadshavarens och förmyndarens (oftast föräldrars) ställe och har såväl rätt som skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, både personliga som ekonomiska och rättsliga.

Du ska bland annat
• bekräfta ansökan om asyl om barnet självt lämnat in en ansökan (även ett biträde kan bekräfta ansökan om en god man inte är förordnad ännu)
• ge fullmakt till det offentliga biträdet att agera för barnets räkning i asylärendet
• ansvara för barnets ekonomi genom att till exempel ta hand om bankkort och ansöka om dagersättning och särskild ersättning
• stödja barnet vid utredning och samtal hos Migrationsverket
• stödja barnet i samband med information om uppehållstillstånd eller vid förberedelser för återvändande till hemlandet
• fungera som stöd vid kontakter med föräldrar eller andra släktingar och stödja barnet i att leta efter anhöriga.
Det innebär att det är du som ska ansöka om uppehållstillstånd, ansöka om dagersättning för barnets räkning, ansöka om särskilt bidrag vid behov och besluta om hur barnets tillgångar ska användas. Du ansvarar däremot inte för barnets dagliga omvårdnad och tillsyn och du är inte heller försörjningspliktig för barnet.

Informera barnet om asylprocessen
Du ska så snart som möjligt berätta för barnet om vad som kommer att hända under tiden barnet ansöker om asyl. Migrationsverket har tagit fram ett särskilt anpassat material om asylprocessen till barn och ungdomar på flera språk. Det kan du använda när du berättar för barnet om vad som händer under tiden Migrationsverket prövar barnets ansökan om asyl. Du behöver även informera om vilka myndighetskontakter som ni behöver ta med tanke på skolgång, hälsoundersökning och boende med mera.

Juridiskt biträde vid prövningen av asylansökan
De flesta barn och ungdomar som ansöker om asyl har rätt att få ett offentligt biträde utsett för att hjälpa barnet i rättsliga frågor som gäller asylansökan. Det gäller även om barnet exempelvis redan har ansökt om asyl i ett annat land och fått ett lagakraftvunnet beslut och ska överföras till det landet med hänvisning till Dublinförordningen.

Godmanskap upphör
Godmanskapet upphör när barnet fyller 18 år och blir myndigt eller om barnet får uppehållstillstånd. I vissa fall kan godmanskapet kvarstå en tid även efter det att barnet fått uppehållstillstånd, men då upphör det när kommunen har förordnat en särskilt förordnad vårdnadshavare till barnet. Det finns fler tillfällen när ett godmanskap ska upphöra och det finns angett i lagen om god man för ensamkommande barn.
Har du frågor om till exempel byte av god man eller när godmanskapet upphör, ska du vända dig till ansvarig överförmyndare i din kommun.

Lagar och förordningar
Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn

Läs mer på Migrationsverkets hemsida om olika myndigheters ansvar.Annonser – Klicka på bildernaVill du också synas här? Kontakta oss via epost: gmf@gmfstockholm.se