Konferensresan 2018

Referat från konferensresan till Åland 15 maj 2018.Resan anträddes 07.45 med MS Grace i ett härligt vårväder. Efter bufféfrukosten berättade Öffs chef Håkan Andersson under rubriken ”Lägesrapport från förvaltningen”. Regeringen har tillsatt en utredning som skall belysa överförmyndarverksamheten. Direktiven utarbetas för närvarande och förväntas bl a omfatta hur tillsynen av stf skall förbättras, hur rekrytera kompetenta stf, vilka sanktionsmöjligheter skall finnas, hur utveckla det ideella stf-skapet, skall kommunala tjänstemän sköta särskilt komplicerade fall, skall ett nationellt register över stf ordnas? För närvarande föreligger sekretess mellan olika överförmyndare, vilket gör att samvetslösa stf kan söka uppdrag i flera olika kommuner även om de misskött uppdrag i någon. Statskontoret skall undersöka hur en central myndighet skall kunna samordna olika överförmyndarförvaltningar.Information om framtidsfullmakter (sedan juli 2017), som förväntas minska behovet av gode män. Stor frihet för fullmaktsgivaren att bestämma vad fullmaktshavaren får för befogenhet. Olika fullmaktshavare kan utses för olika uppdrag. Granskare kan utses av fullmaktsgivaren, men Öff granskar inte, om inte detta anges i fullmakten. Öff betalar inte arvode.Anhörigbehörighet (sedan juli 2017) gör det möjligt för nära anhörig (make/maka, sambo, barn, barnbarn, föräldrar, syskon och syskonbarn) att sköta vardagliga ärenden om ”vem som helst kan förstå att HM inte kan klara sig själv”. Den anhörige skall kunna visa sitt släktskap. Ännu oklart hur bankerna kommer att hantera detta då ingen praxis ännu utarbetats. Sannolikt kommer förtydliganden. Godmanskap och förvaltarskap trumfar anhörigbehörigheten
Överförmyndarförvaltningen har för närvarande 50 anställda och har tillsyn över 8000 gode män med sammanlagt 10000 Huvudmän. Ensamkommande barn har minskat och är nu 867 st och föräldraförvaltning är ca 2500. Hälften av stf har 1-3 uppdrag och 20 har >20 uppdrag. Ett stort anal årsredovisningar där stf begär arvode återstår att granska, men man har som mål att de skall vara klara till 1 september.Dessvärre är personalomsättningen på förvaltningen hög, vilket gör att en hel del resurser går åt till internutbildning. Sedan hösten 2017 genomför Öff även utbildningar för ställföreträdarna.
Många huvudmän har stora förmögenheter och den sammanlagda summan hos de 10 000 HM är över 9 miljarder kronor! I genomsnitt 900 000 kr, alla HM är förvisso inte utblottade! Granskning av ställföreträdarna har dessvärre visat att ett antal förekommer i polismyndighetens belastningsregister och andra har skulder hos kronofogden. Dessa stf entledigas. Den nya redogörelseblanketten, som utlöst missnöje hos många stf, ökar möjligheterna att hitta bedrägliga stf.En huvudman anses ha godkänt personuppgiftshanteringen enligt det nya GDPR-direktivet.
Digitalisering av överförmyndarverksamheten har efterlysts och ställts i utsikt under många år. Tyvärr har de system som fungerat i andra kommuner inte bedömts säkra nog för den stora volym data som krävs i Stockholm. Ett nytt system upphandlas nu för hela stadens digitala behov och det rör sig om kostnader omkring en halv miljard.Anita Wirén Konstantis från Öff påpekade att Öff är en tillsynsmyndighet som själv kontrolleras av Länsstyrelsen och av internrevisorer. Nya årsredovisnings- och årsredogörelseblanketter har utarbetats och kan komma att modifieras efter kommentarer och synpunkter från ansvariga och användare. Årliga kontroller av stf i belastningsregistret och hos kronofogden sker nu liksom fler bankkontroller och detta har lett till polisanmälningar och entlediganden.Öffs utbildningar under hösten har dessvärre drabbats av att många anmälda, ibland upp till 30 %, har uteblivit! Med tanke på det stora antalet stf som vill ha utbildning är detta oacceptabelt.
Emilie Mynde informerade om att knappt 300 HM behöver nya stf för närvarande. Svårast är att hitta till HM i ytterområden, särskild språkkompetens och psykisk sjd/missbruk. Också svårt när endast begränsat ställföreträdarskap, tex förvalta egendom begärs. Hon uppmanade den som ”tittar på” erbjudna ärenden att återkoppla snabbt även om man inte vill åtaga sig uppdraget.
Den som vill bli entledigad kan ansöka om detta direkt hos Tingsrätten och behöver således inte gå via Öff.Frågan är fri föranledde ett antal frågor, varav många gamla surdegar. Stf får inte blanda ihop sin egen ekonomi med huvudmannens och måste därför ha bankkort i HMs namn. Missnöje med att sluträkningar inte prioriteras hördes från flera. Bekymret är att få ut godmansarvodet om det hela förhalas så att arvet är skiftat när arvodesbeskedet kommer. Kontaktcenter får ca 3000 förfrågningar per månad och klarar att ge svar på det mesta. Lång tid ibland för uttagsbesked. En handläggare kan besluta om uttag av upp till en miljon kr (!). Endast den HM som har pengar (eller lämplig försäkring) kan anlita advokat. Anhöriga har rätt att se hela akten hos Öff, men kan inte kräva att stf skall visa allt. Vissa anhöriga har i godhet tagit på sig godmanskap utan att förstå all bokföring och redovisning som krävs och dessa kan ofta begära entledigande och i stället utnyttja anhörigbehörigheten. Riksdagens Web-TV rekommenderades för den som är intresserad av en hearing inför direktiven om den nya utredningen om Överförmyndarverksamheten.Efter båtbyte till MS Amorella i Mariehamn blev det buffélunch och tillfälle till att knyta kontakter med kolleger innan eftermiddagens program inleddes i auditoriet. Deltagare med EnsamKommande Barn hade eget program med rundabordsdiskussion. Övriga delades in i grupper och fick grubbla över en frågesport med 20 frågor och diskutera ett ytterst besvärligt fall med en strokedrabbad ställföreträdare. Därefter var det fri tid fram till 16.30 facit till frågesporten gavs och pris delades ut till de två, som klarat 18 av 20 frågor. Utvärderingsblanketter och namnskyltar insamlades och ordföranden tackade deltagarna för stort visat intresse. Fem minuter i sju anlade Amorella Stadsgårdskajen och konferensresan 2018 var slut.