Kunskapsprovet

Kunskapsprov för Gode män & Förvaltare

Varje frågeställning har fyra olika svar, varav ett är rätt.
Sätt en ring kring den bokstaven du tror är rätt

1. För att bli God man eller förvaltare är minimikravet..
A. Måste vara minst 25 år
B. Vara Svensk medborgare
C. Att vara myndig 18/32 svarade rätt
D. Ha gått ut Gymnasieskolan

2. Lämpligheten för att få ett godmanskap eller förvaltare utreds av..
A. Överförmyndarnämnden ( Rätt svarsalternativ) 29/32 svarade rätt
B. Förvaltningsdomstolen
C. Skatteverket
D. Tingsrätten (Fel svarsalternativ)

3. Vilket påstående är riktigt?
A. Överförmyndarförvaltningen rekryterar gode män och förvaltare
och det är Tingsrätten som tillsätter densamma 28/32 svarade rätt

B. Förvaltningsdomstolen tillsätter gode män & förvaltare och det
är Överförmyndarförvaltningen som granskar verksamheten
C. Överförmyndarnämnden utövar tillsyn av gode män & förvaltare
men det är Tingsrätten som fattar beslut om att allt gått rätt till
D. Länsstyrelsen utövar tillsyn av gode män och förvaltare, men det
är Överförmyndarförvaltningen som granskar verksamheten

4. Ett annat ord för God man & Förvaltare är..
A. Övervakare
B. Ersättare
C. Ställföreträdare 32/32 svarade rätt
D. Representant

5. Överförmyndarförvaltningens verksamhet granskas av..
A. Tingsrätten
B. Riksrevisionen
C. Länsstyrelsen 28/32 svarade rätt
D. Regeringen

6. Den lag som styr verksamheten för gode män & förvaltare finns i..
A. Socialtjänstlagen
B. Civilrättslagen
C. Medborgarrättsbalken
D. Föräldrabalken 28/32 svarade rätt

7. Registerutdrag om ställföreträdarskap kallas även …
A. Förordnande 29/32 svarade rätt
B. Godemans intyg
C. Ombudsintyg
D. Representantbevis

8. Med registerutdraget kan du..
A. Använda som legitimation i bank
B. Visa att du är ställföreträdare åt din huvudman 31/32 svarade rätt
C. Åka gratis i kollektivtrafiken med din huvudman
D. Gratis tillträde till statliga museum med din huvudman

9. Omprövning av förvaltarskap ska göras..
A. Vart femte år av Tingsrätten
B. Varje år av ställföreträdaren 13/32 svarade rätt
C. Varje år med läkarintyg
D. Vart annat år med sjukintyg

10. Ett Förvaltarskap innebär att..
A. Huvudmannen får inte söka arbete utan förvaltarens tillåtelse
B. Huvudmannen får inte ingå några avtal 32/32 svarade rätt
C. Huvudmannen får inte gifta sig
D. Huvudmannen får inte resa bort utan förvaltarens godkännande

11. Viktigast att tänka på när man träffar huvudmannen för första gången..
A. Visa ditt registerutdrag och legitimera dig Majoriteten svarade här
B. Ta reda på vilken hyresvärd huvudmannen har
C. Ta reda på huvudmannens återkommande räkningar och utgifter
D. Ta reda på vilket bankkonto pensionen går in på 3/32 Svarade så här
(För att veta vilken bank huvudmannen har, så man kan komma igång)

12. En släktutredning görs för att..
A. Få en uppfattning om arvsordningen
B. Ska bifogas tillsammans med registerutdraget till Skatteverket
C. För att veta vem man vänder sig till om det händer huvudmannen någonting 19/32 svarade rätt
D. Ska registreras hos ÖF. för att dessa ska få kopia på årsräkningen

13. Vid nytt uppdrag som god man eller förvaltare ska..
A. Lämna in en förteckning på huvudmannens tillgångar till Tingsrätten
B. Ta ut kontoutdrag på huvudmans samtliga konton i banken på tillträdesdagen och skicka in till ÖF. med tillgångsförteckning 31/32 svarade rätt
C. Registrera kontoställning på samtliga bankkonton på tillträdesdagen och skicka in till Skatteverket
D. Skicka in kopia på registerutdraget till Länsstyrelsen

14. Om ”förvalta egendom” ingår i registerutdraget innebär det att..
A. Betalar huvudmannens räkningar och ser till att pengarna är placerade på ett tryggt och säkert sett med rimlig avkastning 31/32 svarade rätt
B. Tar över ansvaret för förvaltning av huvudmannens fastigheter
C. Förvara huvudmannens värdesaker på ett tryggt och säkert sätt
D. Köpa och sälja aktier för att få en förväntad värdestegring på kapital

15. Om ”bevaka rätt” ingår i registerutdraget innebär det att..
A. Se till att huvudmannen inte gör inköp på avbetalning
B. Söka bostadstillägg vid behov 28/32 svarade rätt
C. Se till att huvudmannen kan röstar vid Riksdagsval
D. Göra nödvändiga inköp åt huvudmannen

16. Om ”sörja för person” ingår i registerutdraget innebär det att..
A. Bevaka huvudmannens del i dödsbo
B. Skriva under arvskifteshandling efter bouppteckning
C. Ta initiativ och verka i huvudmannens intresse, t.ex. att se till att huvudmannen kommer ut på promenad och har det bra 31/32 svarade rätt
D. Följa med huvudmannen på sportevenemang eller bio

17. Att registrera ”särskild postadress” så att all myndighetspost kommer hem till ställföreträdaren görs hos..
A. ENIRO
B. Svensk adressändring
C. Skatteverket 29/32 svarade rätt
D. Registreringsverket

18. Ett förvaltarskap ger utökade befogenheter enligt följande..
A. Förvaltare kan ta ut pengar från ett överförmyndarspärra konto upp till 10 000 kr utan ÖF tillstånd
B. Ett förvaltarskap ger större befogenhet i banken 16/32 svarade rätt
C. Förvaltare kan öppna ett ISK-konto och köpa fondandelar eller aktier utan ÖF tillstånd
D. Kan ta lån utan ÖF tillstånd

19. Vad vet du om ”Äldre direkt”?
A. Är en underavdelning till PRO
B. Är en länk mellan biståndshandläggaren och huvudmannen som försöker lösa frågor av allmän karaktär 25/32 svarade rätt
C. Är en frivillig fackförening för personer över 65 år
D. Är en intresseförening för pensionärer

20. Högkostnadsskydd för sjukvård, läkemedel, färdtjänst/sjukresa..
A. Nivån på högkostnadsskyddet bestäms årligen av Socialstyrelsen 29/32 svarade rätt
B. Högkostnadsskyddets storlek bestäms av den enskildes inkomster
C. Högkostnadsskyddet måste den enskilde ansöka om
D. Högkostnadsskyddet ger rätt till skattereduktion

21. Huvudmannens försäkringar..
A. Ställföreträdaren måste se till att huvudmannen har olycksfallsförsäkring
B. Hemförsäkring är inte obligatoriskt enligt lag, varför ställföreträdaren inte behöver teckna denna försäkring
C. Det åligger ställföreträdaren att se till att hemförsäkring finns 32/32 svarade rätt
D. Bor huvudmannen i en bostadsrätt, ingår hemförsäkringen kollektivt i månadsavgiften till bostadsrättsföreningen

22. Försäljning av huvudmannens bostadsrätt när huvudmannen ska flytta in på ett vård & omsorgsboende..
A. Huvudmannen måste ge tillstånd om detta, och om huvudmannen inte kan göra detta, ska nära anhörig ge tillstånd om försäljningen 29/32 svarade rätt
B. Överförmyndarförvaltningen ombesörjer detta då de har särskild avdelning som enbart sysslar med fastighetsförsäljning
C. Du bör i första hand försöka hyra ut bostaden för att huvudmannen ska få en bättre ekonomi
D. Det är bo utredaren i kommunen som handhar dessa ärenden

23. Allmänt tandvårdsbidrag, vad är det som gäller?
A. Ingår i högkostnadsskyddet
B. Alla som bor i Sverige och är över 20 år har rätt till tandvårdsbidrag 22/32 svarade rätt
C. Har man en månadsinkomst på 90% av prisbasbeloppet eller tillgångar på fyra prisbasbelopp utgår inget tandvårdsstöd
D. Tandvårdsbidrag utdelas bara vart annat år

24. Skuldsanering, vilka regler gäller?
A. Skuldsanering kan bara komma ifråga om huvudmannen är under 65 år
B. För att få skuldsanering måste man visa att man gjort allt som går att göra för att bli skuldfri, men inte lyckats 31/32 svarade rätt
C. Har man fått skuldsanering beviljad efter lång utredning, skrivs skulderna av direkt
D. Skulder som är orsakade av spelmissbruk kan inte skuldsanerads

25. Hemtjänst, vad gäller?
A. Det är läkare som beviljar hemtjänst för huvudman
B. Kommunal hemtjänst är billigare än privata aktörer
C. Hemtjänst kan inte ges på kvällar och helger
D. Det är biståndsbedömaren som avgör hur mycket hemtjänst huvudmannen kan få efter utredning 31/32 svarade rätt

26. LSS-lagen, vad är det ?
A. LSS står för ”Stöd och service för samtliga funktionshindrade”
B. Kostnaden för vård & omsorg ingår i högkostnadsskyddet
C. LSS är en rättighetslag, och en garanti för goda levnadsvillkor 19/32 svarade rätt
D. LSS upphör när huvudmannen fyllt 65 år

27. Arvslott, Laglott vad är det för skillnad?
A. Arvslott är den totala egendom den avlidne lämnar efter sig, och laglott är den del den enskilde ärver ur arvslotten
B. Laglott är 50% av arvslotten 13/32 svarade rätt
C. Arvslott kan bara tillfalla bröstarvingar, laglott till efterarvingar
D. Arvslott är det totala arvet medan laglott är lösöre (möbler etc.)

28. Trygghetslarm, vad är det?
A. Är ett brandlarm kopplat till larmcentral
B. Brandvarnare i vård & omsorgsboende
C. Larmenhet i bostaden som huvudmannen kan larma på om det hänt någonting som huvudmannen behöver akut hjälp med 30/32 svarade rätt
D Ett överfallslarm som huvudmannen bär med sig då den är utanför hemmet

29. Bröstarvinge, vad är det?
A. Barn till den avlidnes maka, men inte till den avlidne
B. Barn till den avlidnes syskon (bror, syster)
C. Barn till den avlidne och den avlidnes maka 29/32 svarade rätt
D. Syskon till den avlidne

30. Testamente, vad gäller..
A. Ett testamente ska registreras hos Tingsrätten för att vara giltigt
B. Testamentet måste bevittnas av två närvarande personer som inte är arvsberättigade för att vara giltigt 25/32 svarade rätt
C. En ljudinspelning eller filminspelning kan gälla om testatorn (den som upprättar testamentet) inte förmår att skriva sitt testamente
D. Omyndiga kan upprätta testamente som blir giltigt om det registreras hos Skatteverket

31. Vad är ”hoarding” som betecknar vissa människor?
A. Ett patologiskt samlande av allt möjligt där det gått över styr 30/32 svarade rätt
B. Missbruk av läkemedel
C. En form av fobi viket gör att man inte kan gå över broar
D. En sjukdomsdiagnos som kan drabba diabetiker på fötterna som i förlängningen kräver specialbeställda skor för att den enskilde ska kunna gå

32. Vad vet du om Schizofreni?
A. En psykisk sjukdom som vanligtvis drabbar äldre personer
B. En person med Schizofreni är ofta våldsam och opålitlig
C. Sjukdomen anses som obotlig när man blivit drabbad av den är också rätt. 11/32 svarade rätt här
D Vanligast är att sjukdomen uppstår vid unga år (18 -35 år) och många gånger efter traumatiska händelser i livet 16/32 svarade rätt här

33. Vad vet du om Aspergers syndrom och Autism?
A. Det är i stort sett samma sjukdom
B. Symtomen är medfödd och betraktas som en funktionsnedsättning 16/32 svarade rätt här
C. Aspergers och autism kallas ibland för danssjukan eftersom dessa människor är livliga och hyperaktiva
D. LSS-rättigheter gäller inte för dessa människor, utan de har särskild hjälp utifrån deras situation

34. Vad vet du om Demens?
A. Det är en psykisk sjukdom som drabbar kvinnor i högre grad än män
B. Demens är en hjärnsjukdom som påverkar balansen i kroppen
C. Demens är ett samlingsnamn för flertalet sjukdomar i hjärnan som Alzheimer, vaskulär demens, frontaltemporal demens osv. 32/32 svarade rätt här
D. Demens är en sjukdom som går att bota om den upptäcks i tid.

35. Huvudmannen avlider oväntat, och har inga kända anförvanter, vad måste du göra då?
A. Beställa begravning och betala dödsboets räkningar innan du gör sluträkning till ÖF
B. Ditt uppdrag upphör omedelbart, och du gör ingenting annat än att beställa kontoutdrag från banken och göra sluträkning
C. Ditt uppdrag upphör omedelbart, men först kontaktar du bo utredaren i kommunen och lämnar över ärendet 11/32 svarade rätt här
D Du kontaktar ÖF och berättat vad som hänt, bokar sedan enkel begravning och kontaktar allmänna arvsfonden som tar över

36. Ekonomisk utredning görs för att..
A. Fastställa avgiftsutrymmet för vård & omsorg 27/32 svarade rätt här
B. Vid för låg inkomst reducera hyran enligt SDF norm
C. Avgiftsbefrielse för kost och reducering av vård & omsorg
D. Deklaration inte behöver göras om det saknas inkomster

37. Vad vet du om inkassobolag?
A Legitimerade inkassobolag kan driva in skulder direkt ifrån banken efter det att utredning gjorts så att den enskilde får behålla existensminimum
B. Inkassobolag lägger på en lagstadgad avgift på 600 kr som inkassokostand, och ränteavgift på 12 – 18% över tid
C. Om skulden inte blir betald inom utsatt tid, kan inkassobolaget utfärda en betalningsanmärkning som alla kreditinstitut kan se 21/32 svarade rätt här
D. Inkassobolag kan beslagta bil eller andra värdeföremål
som pant tills skulden är betald

38. Om du ska byta bank för din huvudman gäller följande..
A. Överförmyndarförvaltningens tillstånd erfordras alltid
B. Du får endast flytta över ombudskontot (det som du disponerar) övriga konton är överförmyndarspärrade och får ej röras
C. ÖF tillstånd krävs ej om du öppnar motsvarande konton i nya banken som fanns i gamla banken, och för över pengarna som det såg ut på kontona innan bankbytet 31/32 svarade rätt här
D Du får bara byta bank om den nuvarande banken lägger ner sitt kontor på orten där du eller huvudmannen bor

39. För att ta ut pengar ifrån överförmyndarspärrat konto måste du..
A. Följa med huvudmannen till banken och ha tillsyn över uttaget som denne har rätt att göra
B. Begära skriftligt tillstånd från ÖF och motivera orsaken 31/32 svarade rätt här
C. Som förvaltare kan du ta ut belopp upp till 10 000 kr utan tillstånd
D. Som ställföreträdare förväntas av dig att ha ordning på ekonomin, och därför begränsas uttagstillstånd till maximalt fyra gånger per år.

40. Arvodesbesked, vad gäller här?
A. Arvodesbeskedet gäller som uttagstillstånd på Överförmyndar – spärrat konto 29/32 svarade rätt här
B. Arvode betraktas som lön för nerlagt arbete för huvudmans räkning
C. Arbetsgivaravgift behöver bara betalas om arvodet uppgår till ett prisbasbelopp
D. Arvodet är skattefritt eftersom det räknas som ideellt arbete

41. Sekretess, vad är det som gäller här?
A. Huvudmannens biståndshandläggare har inte rätt till huvudmannens inkomstuppgifter
B. Som ställföreträdare har du alltid rätt att ta del av huvudmannens sjukjournaler
C. Huvudmannen har alltid rätt att se alla handlingar och kontoutdrag som gäller för hans eller hennes ärende 29/32 svarade rätt här
D. Huvudmannens anförvanter har rätt att se alla handlingar kring huvudmannen

42. Medicinsk fotvård, vad är det som gäller?
A. Försäkringskassan betalar halva avgiften för medicinsk fotvård
B. Medicinsk fotvård ingår alltid i högkostnadsskyddet för sjukvård
C. Medicinsk fotvård kan vara skadligt för diabetiker och reumatiker
D. Kostnad för medicinsk fotvård är reducerad om remiss från läkare finns 23/32 svarade rätt här

43. Söka fondmedel åt huvudman..
A. Ingår inte i vårt uppdrag att göra detta, varför huvudmannen eller huvudmannens anförvanter får göra detta
B. Att söka fondmedel för att betala av skulder är ofta en bra orsak
C. Fondmedel utbetalas vanligtvis för att sätta ”guldkant” på huvudmannens livssituation, t.ex. nya glasögon, ny säng etc. 29/32 svarade rätt här
D. ÖF tillstånd krävs för att söka fondmedel i form av pengar

44. Om huvudmannen bor i en hyresfastighet som ska ombildas till en bostadsrättsförening, vad åligger det ställföreträdaren att göra?
A. Det är bara huvudmannen som kan bestämma om han/hon vill köpa bostaden eller fortsätta hyra den av bostadsrättföreningen 15/32 svarade rätt här
B. ÖF avgör utifrån huvudmannens ålder och ekonomi om köp av bostad ska godkännas
C. Om huvudmannen inte förstår vad saken gäller, kan huvudmannens barn bestämma om det, även om det inte är till gagn för huvudmannen
D. Har huvudmannen förvaltarskap kan huvudmannen inte köpa sin lägenhet eftersom i ett förvaltarskap får man inte ingå några avtal

45. Överklaga beslut om hjälpinsatser inom kommun..
A. Överklagan ska ske skriftligt och skickas till kommunens socialnämnd som prövar om det finns skäl att ändra beslutet. Om beslutet inte ändras, ska överklagan vidarebefordras till förvaltningsrätten. 22/32 svarade rätt här
B. Överklagan kan ske skriftligt eller muntligt till biståndshandläggaren som tar upp frågan med sin närmaste chef för ny utredning
C. Överklagan ska skickas skriftligt rekommenderat till Tingsrätten med mottagningsbevis
D. Om överklagan inte görs inom två månader, är möjlighet till överklagan förbrukad

46. Minimibeloppet i en ekonomisk utredning står för…
A. Det minsta beloppet man måste betala för hemtjänst i bostaden
B. Pengar man har rätt att behålla efter det att hyran är betald innan avgift för vård & omsorg kan tas ut
C. Minimibeloppet är av konsumentverkets beräknade kostnader för livsmedel, hushållsel, kläder och skor, fritid, hygien, telefon, resor, möbler, dagstidningar, hemförsäkring, husgeråd, hälso och sjukvård
tandvård och läkemedel. 17/32 svarade rätt här

D. Minimibeloppet varierar i storlek mellan landet kommuner som fattar beslut enligt lokala betingelser

47. Förbehåll i en ekonomisk utredning står för…
A. Summan av minimibeloppet, minus hyreskostnader, tillägg för kost, avdrag för förbrukningsartiklar och kostnad för god man om huvudman betalar för det. 18/32 svarade rätt här
B. Samtliga inkomster inklusive bostadstillägg, merkostnadsersättning och ekonomiskt bidrag om huvudman har detta
C. Det som är kvar när Kronofogden gjort utmätning på lönen/pension
D. Den summan som ligger till grund för avgiftsbeslutet när det gäller hemtjänst eller vård & omsorg

48. Årsräkning till Överförmyndarförvaltningen, vad gäller?
A. Ska vara inskickad senast 28:e februari 29/32 svarade rätt här
B. Har man fler är 10 uppdrag går det att få förlängt sistadatum med två veckor för sista inlämningsdatum
C. Kan numera göras digitalt på nätet med bank-ID
D. Samtliga bilagor, fakturor, kontobesked ska skickas med
49. Vad är en ”god mansförening” och vad gör dom?
A. En kamratförening för ställföreträdare som ordnar med utflykter och föreläsningar
B. En slags fackförening som driver medlemmarnas frågor, förhandlar med ÖF om arvoden mm.
C. En stödförening som håller olika kurser och utbildningar, föreläsningar av intressanta föreläsare och har hjälpfunktion för medlemmar som fått svårigheter i sina uppdrag 32/32 svarade rätt här
D En hjälpförening som tar över svåra uppdrag eller temporärt går in och hjälper ställföreträdare som blivit långvarigt sjuk att minska skadeeffekten för huvudman i dessa fall.

50. Dödsfallsbevis och släktutredning, vad vet du om det?
A. Läkare skickar in dödförklaring till Skatteverket som i sin tur utfärdar dödsfallsbevis och släktutredning 25/32 svarade rätt här
B. Dödsfallsbevis behövs inte skicka med sluträkningen eftersom ÖF får det med automatik från Skatteverket
C. Släktutredningen visar vilka alla dödsbodelägarna är
D. Dödsfallsbevis ska skickas till pensionsverket/försäkringskassan för att avsluta utbetalning av pension/sjukersättning

Antal rätt: ________

Namn:_____________________________