Årsmötet 2014

KALLELSE OCH DAGORDNING TILL ÅRSMÖTE

Torsdagen den 19 mars 2024 kl. 18.00 – 20.00
Folkuniversitetet, Kungstensgatan 45
.

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Val till ordförande för mötet

3. Val av sekreterare för mötet

4. Årsmötets behöriga utlysande

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6. Fastställande av dagordning

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

8. Revisorernas berättelse

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Val av föreningens ordförande

11. Val av styrelseledamöter

12. Val av två revisorer, varav en sammankallande

13. Val av revisorssuppleant

14. Val av valberedning, varav en sammankallande

15. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år

16. Förslag från styrelsen om arvoden till styrelse, revisorer och
valberedning.

17. Motioner från medlemmar

18. Övriga ärenden

19. Årsmötets avslutande