Årsmötet 2023

Mötet hölls torsdagen den 23 mars 2023 kl. 18.00 – 20.00
Folkuniversitetet, Kungstensgatan 45, sal 317.

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Val till ordförande för mötet

3. Val av sekreterare för mötet

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

5. Årsmötets behöriga utlysande

6. Fastställande av dagordning

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

8. Styrelsens arvode

9. Revisorernas berättelse

10. Ansvarsfrihet för styrelsen

11. Val av föreningens ordförande

12. Val av styrelseledamöter

13. Val av två revisorer, varav en sammankallande

14. Val av revisorssuppleant

15. Val av valberedning, varav en sammankallande

16. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år

17. Förslag från styrelsen

18. Motioner från medlemmar

19. Övriga ärenden

20. Årsmötets avslutande