Konferensresan 2015

Årets konferensresa till Åland den 6 maj

Sextionio personer deltog i resan.

Efter frukost på Viking Grace startade själva mötet i konferenssalen Tango med att Lena Staland från Juristbyrån Actor föreläste om “Juridik vid livets slut”. Hon började med att gå igenom den legala arvsordingen. Begreppen boutredning, bouppteckning och bodelning förklarades. Dödsboanmälan, ett enklare förfarande än bouppteckning, kan göras om boet endast innehåller tillgångar som räcker till begravningskostnaderna och kostnaderna runt denna. Om boet har mycket skulder är inte godmansarvodet en prioriterad fordran. Olika typer av testamenten presenterades. Den släktutredning man får via Skattemyndigheten är mycket begränsad och i tveksamma fall kan man via stadsarkiv och landsarkiv få mer detaljerade upplysningar.

Tyvärr hade konferensens huvudattraktion, Överförmyndarkansliets chef Kennet Öhlund, tvingats lämna återbud på eftermiddagen före konferensresan. Programmet fick därför improviseras. Anna Nordin Larsson, Johanna Mjörnberg och Alexander Lundberg från Öfn förde en dialog med auditoriet om några viktiga frågor: Hur rekrytera nya ställföreträdare? Vad behövs för introduktionsutbildning av de nya? Hur förbättra samarbetet mellan Gmf och Öfn? Förslag från auditoriet var bl a att annonsera i lokaltidningar, Facebook, andra sociala medier och informera “blivande pensionärer”. Mentorer skulle kunna stödja nya gode män och det förekommer tydligen i vissa kommuner att mentorerna är arvoderade. Vi på Gmf föreslog naturligtvis medlemskap i vår förening och att man utnyttjar vår mail- och telefonservice. Tillgängligheten för ställföreträdare att komma i kontakt med Öfn ansågs av auditoriet dålig och man tyckte inte att Kontaktcenter var tillräckligt. Enligt Alexander Lundberg kunde dock 80% av frågorna besvaras av Kontaktcenter. Därmed minskas störningarna på kansliet, där man kämpar med att granska 6000 årsräkningar med målet att vara klara till sista september, vilket tyvärr inte ser ut att uppnås.

Denni Wiss redde sedan ut vissa begrepp inom livränteförsäkring och kapitalförsäkring. Olika möjligheter för seniorer att utnyttja bundet kapital i villor och bostadsrätter presenterades. Han ansåg att försäkringsbolagen i regel hade bättre erbjudanden än bankerna.

Maj-Britt Wiklund från styrelsen och Ann-Sofie Wirén informerade sedan om nätverk för dem, som vill arbeta med ensamkommande barn. Man kan maila till ann_sofie_wiren@hotmail.com om man är intresserad.

Tommy Hansson, medlem i föreningen, presenterade som sista punkt på förmiddagen sin senaste bok “God man & förvaltare, problem och lösningar”. Boken har lämpligt nog Auguste Rodins skulptur “Tänkaren” på omslaget. Den vänder sig i första hand till litet mer erfarna gode män.

Efter båtbyte i Mariehamn och den sedvanliga lunchbuffén bröt solen fram över ett glittrande Ålandes hav.
null

Eftermiddagen ägnades år erfarenhetsutbyte i grupparbetsform, introducerat av föreningens utbildningsansvarige Björn Wiklund. Temat var “Falldiskussioner och erfarenhetsutbyte oss ställföreträdare emellan”. Som underlag delades ett häfte med bl a 12 st fallbeskrivningar ut. Resultatet av arbetet redovisades inte i plenum utan samlades in av de åtta gruppledarna och kommer att hjälpa styrelsen att utveckla utbildningarna och temakvällarna framöver för att bättre tillgodose våra medlemmars behov.

Föreningens ordförande Clarence Örhammar tackade för deltagarnas engagemang och konferensen avslutades kl 17.15.

Bilderna här nedan är på föreläsare och deltagare vid konferensen.