Ställföreträdarskap – Introduktion

Inledning

Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen utför uppgifter för någons räkning. Uppdraget är viktigt eftersom tanken med det är att alla i Sverige ska få lika rätt oavsett förmåga. Den som har fått en god man eller förvaltare kallas huvudman.


God man
• Frivillig åtgärd, dvs. huvudmannen måste samtycka till god-manskapet.
• Huvudmannen har full rättshandlingsförmåga, och kan fatta beslut om sina rättsliga angelägenheter, bl a ingå avtal, utfärda fullmakter och betala räkningar.
• När det gäller frågor som huvudmannen inte kan ta ställning till kan den utsedde gode mannen fatta beslut inom de delar som ingår i behörigheten avseende godmanskapet. Ska kunna styrkas det med läkarintyg.
• Huvudmannen har rätt att ta ut pengar från alla konton.
• Huvudmannen har rätt att ansöka om upphörande av godmanskapet.


Förvaltare

• Förvaltarskap betraktas såsom en tvångsåtgärd.
• I många fall innebär förvaltarskapet att huvudmannen helt eller delvis förlorar sin rättshandlingsförmåga.

Men huvudmannen har rätt att
• ingå avtal om arbete och bestämma över sin lön.
• rösta och att ingå äktenskap.
• själv förfoga över gåva eller testamente, under förutsättning att det finns ett villkor i testamentet som säger att egendomen ska vara undantagen från förvaltarskapet.
• I frågor som rör huvudmannens boende eller vård är det inte självklart att förvaltare har hela bestämmanderätten. Förvaltare kan t.ex. inte ensam besluta att huvudman ska flytta mot sin vilja.

Innan åtagande av uppdrag som god man eller förvaltare

• Uppdragsförfrågan från Öfn
• Kontakta socialtjänsten för att få mer information om uppdraget samt ev tidigare ställföreträdare
• Lämpligt att träffa huvudmannen. Helst tillsammans med någon som huvudmannen känner sig trygg med.
• Öfn skickar åtagandeblankett och socialutredning när du har meddelat att du är intresserad utav uppdraget.
• Skickar tillbaka till Öfn som skickar till Tingsrätten.
• Tingsrätten förordnar dig. Du har inget anställningsförhållande hos Öfn.
• Beslutet skickas från tingsrätten till Öfn som skickar ett registerutdrag dig tillsammans med en förteckningsblankett.

• Registerutdrag: Det är din legitimation som god man eller förvaltare. Där framgår det från vilket datum som du blev förordnandet och vilken omfattning som ställföreträdarskapet har.

• I förteckningen ska anges huvudmannens tillgångar var vidförordnandedatumet. Den ska återsändas till Öfn inom två månader.


Arbetet påbörjas

Ställföreträdaren ska

• meddela banken om att det ska vara en överförmyndar-spärr på alla konton utom transaktionskontot. På transakt-ionskontot ska det finnas ett maxbelopp på 20,000 kr.

• samla information om inkomster, utgifter, bankkonton och skulder. Begär kopia av förgående års deklaration hos skattemyndigheten.

• skicka om det behövs, en kopia av registerutdraget till banker, biståndshandläggare, hemtjänst, pensionsutbeta-lare och skatteverket m.m.

• anmäla om särskild postadress till skatteverket. Gör det i samråd med huvudmannen.

• anmäla en tillfällig eftersändning, om det behövs.

• kontrollera att huvudmannen är rätt försäkrad, bl a hemförsäkring.

• ansöka om bostadstillägg och hemtjänst.

• upprätta en budget.

• föra kassabok och anmäla autogiro för återkommande räkningar.

• spara alla verifikationer i minst tre år från det att ställföreträdarskapet upphörde.

När du lämnar kontanter till huvudmannen ska denne alltid kvittera pengarna. Även det ev. boendet ska alltid kvittera mottagna medel. Hemtjänstpersonal handlar mat på kort från ICA, COOP osv åt huvudmannen..

Om huvudmannen inte själv kan kontrollera kvitton på inköp ska du göra detta. Du ska inte sammanblanda sin egen ekonomi med huvudmannens.

När pengar endast räcker till det nödvändigaste kandu söka försörjningsstöd, www.socialstyrelsen.se

Tillgång till bankfack kräver huvudmannens tillstånd eller ett läkarintyg om att huvudmannen inte har förstånd om saken

ID-kort utfärdas av skatteverket eller av den bank som huvudmannen är kund i.

Fullmakter på transaktionskontot kan endast en förvaltare återkalla.


Gåva
En ställföreträdare får inte genom gåva överföra huvudmannens egendom om det inte är fråga om personliga presenter som julklappar och födelsedagspresenter, inom huvudmannens ekonomiska villkor.

Placeringar utan samtycke
När det gäller omplacering av huvudmannens tillgångar ska avkastningen vara tryggad. Det finns inget krav på maximering av avkastning. Bankränta räknas t.ex. som skälig avkastning.

Tillåtna placeringar anges i utdelat material.


När behöver jag överförmyndarnämnden samtycke?
När du avser att
• Ta ut pengar från överförmyndarspärrade bankkonton.
• Placera pengar på annat sätt än vad som anges i föräldrabalken (14 kap 5 § FB).
• Låna ut huvudmannens pengar.
• Förvärva fast egendom för huvudmannens räkning, t.ex. bostadsrätt eller tomträtt genom köp, byte eller gåva.
• Inteckna, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt överlåta huvudmannens fasta egendom eller tomträtt.
• Ta upp lån, ingå borgen eller ställa huvudmannens egendom som säkerhet.
• Utföra vissa åtgärder i dödsboförvaltning, bodelning eller skifte.

Skriftlig ansökan om samtycke till Öfn krävs

När behöver jag inte överförmyndarnämndens samtycke?
• Försäljning av aktier.
• Uttag från transaktionskonto, som du använder löpande för huvudmannens utgifter.
• Uttag av ränta, som är upplupen under innevarande och föregående år från spärrat konto.
• Huvudmannens övertagande av hyresrätt till bostadslägenhet.
• Försäljning av viss lös egendom, förutsatt att egendomen inte är till nytta eller har särskilt värde för huvudmannen eller huvudmannens familj.


Arvode till ställföreträdaren

Arvode grundar sig på prisbasbeloppet innevarande år (2014=44 400 kr)

• Förvalta egendom 10 % av pbb
• Sörja för person 10 % av pbb
• Kostnadsersättning 2 % av pbb
• Extra arbetsinsatser (inom t ex bevaka rätt) arvoderas med timersättning

När ställföreträdaren använder en egen bil vid besök hos huvudmannen kan skattefri bilersättning tas ut. Körjournal krävs.

Vem betalar arvodet?
Huvudmannen betalar vid inkomster som över 2,65 prisbasbelopp eller
kapital över 2 prisbasbelopp. (Ca 117 660 kr resp 88 800 kr.)

Annars står kommunen för arvodet. Undantag kan dock göras.

Arvodesbeslutet gäller som medgivande till uttag.

Använd hjälpblankett för god man www.skatteverket.se


Överklagande av arvodesbeslut
Arvodesbeslutet kan överklagas (inom tre veckor).Årsräkning
Årsräkning ska vara inlämnad före den 1 mars varje år. Anstånd kan endast begäras för den 1 mars.

Om godmanskapet inte fungerar
Ställföreträdaren, huvudmannen eller anhörig kan begära hos tingsrätten att godmanskapet ska utökas, begränsas eller upphöra.

Huvudmannen kvarstår tills dess att Öfn har hittat en ny ställföreträdare. Det är Öfn som fattar beslut om byte av ställföretredare.


Klagomål mot god man eller förvaltare
Huvudman, anhöriga och vårdpersonal, kan lämna in klagomål såväl som synpunkter till Öfn på hur ställföreträdaren sköter sitt uppdrag. Klagomålet ska vara skriftligt och alltid skickas till gode manen för yttrande.


Dödsfall
Om huvudmannen avlider
I samband med att huvudmannen avlider upphör uppdraget. Någon skyldighet att ordna med begravning, göra bouppteckning och annat ingår inte i ditt uppdrag. Eventuella arbetsinsatser efter dödsdagen utför du på uppdrag av dödsboet.

Underrätta Öfn och anhöriga. Om anhöriga saknas ska du anmäla dödsfallet till stadsdelsförvaltningen.

När huvudmannen har avlidit ska en sluträkning upprättas och lämnas inom en månad efter att huvudmannen har avlidit. Du ska även som ställföreträdare beställa dödsfallsintyg och släktutredning från skatteverket för att sedan skicka underlaget till Öfn.


Om den gode mannen eller förvaltaren avlider
I det fallet att du som god man eller förvaltare avlider ska ditt dödsbo göra sluträkning per dödsdagen. Dödsboet ska redovisa perioden från den senaste redovisningen fram till dödsdagen. In-formera närmaste anhöriga om dessa regler och var dokumentation finns


Anhörigas insyn
Huvudmannen och närmast anhöriga har rätt att ta del av handlingar som hos Öfn.

Den medicinska läkemedlet Viagra är välkända för en bred publik av män som upplever erektil dysfunktion eller impotens. Läkemedlet fungerar som en hämmare av fosfodiesteras typ 5. Tabletten form av produkt som ger dig möjlighet att hitta en lämplig dosering. Viagra generisk har en mild effekt på kroppen, och effekten av att ta det kan upprätthållas upp till 6 timmar från det ögonblick du använder p-piller. Vår online-apotek minapotensmedel.com kan erbjuda sina kunder högkvalitativa potensmedel utan recept. Vi kommer att erbjuda de mest förmånliga priserna till varje kund.