Några genomförda aktiviteter

2013-05-15 Den årliga konferensresan till Åland.

2013-04-24 Information om hjälpmedel för kognitivt stöd. Hjälpmedelsinstitutet, Sturegatan i Sundbyberg

2013-04-18 Bankärenden för annans räkning
Information från bankjurist Lennart Gryde, Swedbank

Aktiviteten gästades av 20 medlemmar. Lennart Gryde redogjorde för skillnaden i befogenheter, när det gäller bankärenden, mellan att vara god man respektive förvaltare.
Till hösten återkommer denna aktivitet, då bjuder vi in en representant från någon av de andra storbankerna.

2013-04-03 Grundkurs för sex personer
Uppföljningen gav att kursen var väl genomförd och mycket uppskattad.

2013-02-04 Öppet Hus för frågor om årsräkningar
Överförmyndarnämndens förvaltningschef Kennet Öhlund informerade om
årets årsräkningar samt om tidplan för nytt bokföringssystem. Intresset från medlemmarna var stort och föreläsningssalen var fullsatt.

Val av vård och omsorgsboende för äldre i Stockholm samt avveckling av huvudmannens bostad

26 medlemmar kom till Äldreförvaltningens kontor för att lyssna på
Barbro Karlsson, strateg inom Äldreförvaltningen i Stockholm, samt
Clarence Örhammar, god man och fastighetsmäklare,

Barbro Karlsson informerade om följande punkter
• Insatser enligt Socialtjänstlagen
• Särskilt boende – bistånd enligt SoL
• Kundval och valfrihetssystem
• Förberedelser inför val av vård- och omsorgsboende
• Beslut om avgift enligt SoL
• Beräkning av avgift
• Avvikelser som kan ge reducerad avgift

Clarence Örhammar beskrev processen och tillvägagångssättet när ställföreträdaren skall försälja huvudmannens bostadsrättslägenhet eller villafastighet.

Att döma av kursutvärderingar från medlemmarna innehöll denna måndagseftermiddag mycket värdefull information.

Öppet Hus den 18 oktober 2012

Kvällen som lockade 17 medlemmar inleddes med att Tommy Hansson presenterade sin bok ”GOD MAN & FÖRVALTARE – en praktisk vägledning”. Boken finns att köpa via nätbokhandlare.

Tony Ramsden från ”Fyren – Uppköp Service” presenterade sitt företag. Allt om företaget finns att läsa på www.fyrenservice.se.

En medlem i föreningen åtog sig att starta en arbetsgrupp för att driva frågor gentemot Överförmyndarnämnden om bl a sena arvodesbeslut och införande av den s.k. Linköpingsmodellen, där kommunen förskotterar en viss andel av det fasta arvodet under innevarande års tre första kvartal med slutlig avräkning kvartal 4. Ytterligare tre medlemmar anmälde sig att ingå i arbetsgruppen. Mera om detta i medlemsbrevet i december.

Föreslogs att Styrelsen ordnar en träff på Sysslomansgatan 26 enbart för dem som är intresserade av att bilda nätverk. Dessutom att de medlemmar, som är intresserade, bildar diskussionsforum på Face-book.

En medlem uppdrog åt styrelsen att gentemot Överförmyndarnämnden och Bankföreningen driva frågan om god mans behov att i mycket speciella fall ha behov av att få inventera huvudmannens bankfack utan fullmakt från huvudmannen. Frågan tas upp vid styrelsens möte med representanter från Överförmyndarnämnden den 21 november samt i Riksförbundet Gode Män och Förvaltare.

”Sörja för person” vad omfattar det? Det finns ingen tydlig definition utan det tolkas olika beroende på vem huvudmannen är och vilka behov han/hon har. Flera medlemmar gav många bra exempel på hur man tolkar begreppet.

Besök på Hjälpmedelsinstitutet den 16 oktober

10 deltagare hade mött i vid Hjälpmedelsinstitutets lokaler i Sundbyberg där Monica Rydén informerade om olika hjälpmedel som stöd i vardagen vid kognitiva svårigheter.

Hjälpmedelsinstitutet ägs av staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Arbetet utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Man arbetar med analyser och utredningar samt stödjer också företag och organisationer att utveckla idéer om nya hjälpmedel. Några exempel är den lättanvända mobiltelefonen Doro, prisbelönta rollatorn Veloped samt Ippin som kopplas till TV-apparater för att ta emot bilder, filmer, ljud och textmeddelanden från mobiltelefoner och datorer.

Monica gick igenom och presenterade en rad hjälpmedel som komihåg-klockor, appar och olika it-stöd. Deltagarna var mycket nöjda och vi hoppas få möjlighet att återkomma på nytt besök för nya gode män och förvaltare under våren.

Familjens jurist i Sverige AB den 20 september 2012

Föreläsningen av Jur kand Carola Erixon Gyllenmyr från Familjens jurist i Sverige AB lockade 30 medlemmar.
Områden som belystes var
– god mans och förvaltares skyldigheter och rättigheter enligt lag
– våra huvudmäns vardagsjuridik, dvs fullmakter, arvsrättsordning, testamente

Mycket intressant och trevlig föreläsning som kryddades med mustiga exempel ur verkligheten av en jurist med praktisk erfarenhet i ämnet. Medlemmar fick svar på frågor och även många goda råd och tips.
Denna första aktivitet under ämnet juridik var mycket uppskattad och medlemmarna önskar att vi repriserar denna introduktion. Flera medlemmar önskar dessutom fördjupning i de juridiska spörsmål, som gode män och förvaltare får hantera och har redan hälsat Carola Erixon Gyllenmyr välkommen tillbaka till annat tillfälle. Styrelsen har fått många bra, konkreta förslag på ämnesområden inom juridiken att tränga djupare i utifrån kursut-värderingarna.