Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsberättelse 2023

Styrelsen har det gångna året haft följande sammanställning

Ordförande         Tommy Hansson
Vice ordförande  Inger Lundin
Sekreterare        Eva Rosendahl
Kassör                Inga Marand
Ledamot             Per Creutzer
Ledamot             Sten Åkesson
Ledamot            Lotta Berglund

Revisorer
Klas Weidstam och Arne Johannesson

Valberedningen
Rune Modig sammankallande, Bo Hertz och Lotta Lundqvist

Sammanträden
Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden. Årsmötet hölls på Folkuniversitetet den 23 mars 2023. Som tidigare fanns möjlighet att följa årsmötet på länk och deltaga på nätet. På det konstituerande mötet efter årsmötet gjordes inga förändringar i styrelsens ansvarsfördelning.

Medlemmar
Efter genomgång av vårt medlemsregister kan vi notera att vi har 365 betalande medlemmar och 15 inbetalningar utan namn samt 277 som ej betalt årsavgiften. Av de som inte betalt årsavgiften vet vi inte hur många som avslutat sitt medlemskap pga att dom inte längre har något uppdrag kvar som ställföreträdare, och hur många som missat att betala in årsavgiften. Av de som missat att betala in årsavgiften har förmodligen en del väntat på ett inbetalningskort ( vilket vi inte skickar ut ) och av den anledningen glömt betala årsavgiften. Följaktligen är det viktigt att meddela oss om man avser avsluta sitt medlemskap så vi kan ta bort i medlemsregistret och inte skicka ut påminnelse om obetald medlemsavgift.

Utbildning & seminarium
Under vår och höstterminen har vi genomfört grundutbildningar vid totalt åtta tillfällen och även utbildning i bokföring i datorn med bokföringsprogrammet ” God man redovisning”. Detta gjorde vi vid flera tillfällen och uppskattades av många som tidigare har haft problem med sina årsräkningar. Vi har också haft en del intressanta föreläsningar som t.ex. söka fondmedel, Försäkringskassan osv. Det som blivit väldigt populärt är våra temakvällar där våra medlemmar kan komma till oss och träffa andra medlemmar och diskutera gemensamma problem och möjligheter. Vid ett av dessa tillfällen då vi hade temakväll för anhörig god man, var Kerstin Benkert från anhörigcenter med och föreläste. Vi har också haft utbildning och föreläsning i ämnen som bevaka rätt i dödsbo och i december en genomgång inför årsräkningen. Som vanligt har vi haft ett antal hjälpkvällar på vårt kontor i januari och februari för dom som fått problem med sina årsräkningar.

Lokalfrågan
I och med att Stockholms stads lokaler numera klassas som skyddsobjekt har vi sedan några år tillbaka inte möjlighet att låna lokal som förr om åren. Vi bedriver våra kurser så långt det går i vår egen lokal, och vid dom tillfällen då vi har föreläsningar eller många anmälningar till våra kurser så har vi fått möjlighet att låna lokal av Folkuniversitetet som ligger bra till i Stockholm och har bra lokaler för vårt ändamål.

Medlemskontakt
Vår expedition på Sysslomansgatan har varit bemannat varje tisdag mellan klockan 10,00 och 12,00 för att svara på frågor från våra medlemmar när de fått problem eller undrar något kring sina uppdrag. Kan vi inte svara direkt på frågeställningen, så återkommer vi så snart som möjligt med korrekt svar. Under sommaren och helgdagar är vi inte bemannade på expeditionen, men då har vi vår mailbox dit man kan skriva till och ställa frågor. Vår mailbox utnyttjas frekvent av våra medlemmar, och vår målsättning är att svara senast 48 timmar, men oftast får frågeställaren svar nästintill direkt.

Ålandskonferensen
Vår traditionella Ålands konferens genomfördes den 11 maj, och det var som vanligt många som deltog. Amalia Krantz från Nordea föreläste om bankbedrägerier och bedrägerier i allmänhet mot äldre. Richard Edlepi från bankföreningen informerade om bankfrågor för oss ställföreträdare. Som vanligt ställer Överförmyndarförvaltningen upp och informerar om allt som är på gång, och i år var det Maria Dorch och Eva Spanouidi som informerade och svarade på frågor. Konferensresan är ett uppskattat inslag i vår verksamhet och det var roligt att se så många nya deltagare som utnyttjade den här möjligheten att träffa kollegor och utbyta erfarenhet.

Överförmyndarförvaltningen
Vi har ett mycket bra samarbete med ÖF och vi har fått möjlighet att vara med på deras informationsträffar med nya ställföreträdare för att presentera vår verksamhet.
Att informera om vad vi står för och vad vi hjälper till med har förmodligen varit den bidragande orsaken till att vi nu successivt ökar medlemsantalet vilket är viktigt för att vi fortsättningsvis ska kunna behålla den låga årsavgiften på 300 kr. När sedan ÖF går ut med informationsbrev till Stockholms samtliga ställföreträdare, så omnämner de oss som en bra förening som kan hjälpa nya (och gamla) ställföreträdare i deras uppdrag, vilket vi är mycket tacksamma för.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är god och arbetet med att bygga upp en ekonomisk grund för framtiden har fortlöpt. Föreningens hemsida innehåller företagsannonser som knyter an till vår verksamhet och ger oss annonsintäkter på 2000 kr per annons vilket ger ett bra bidrag till vår verksamhet. Överförmyndarförvaltningen är i särklass vår största bidragsgivare och säkerställer att vi fortsättningsvis kan bedriva vår verksamhet och utveckla den framöver. Noterbart är trots ökade kostnader för lokalhyra, el, telefon, internetkostnad och andra utgifter, så har vi eftersträvat att årsavgiften på 300 kr inte ska höjas, utan förbli på samma nivå som många år tillbaka. Detta kan vi åstadkomma bara genom att vi ökar medlemsantalet och hantera vår ekonomi på ett ansvarfullt sätt. Det är av stor betydelse att potentiella medlemmar inte avstår medlemskap av ekonomiska skäl och därmed missar kunskaper erfarenhet och inte minst individuellt stöd i sitt uppdrag som ställföreträdare.
Som förening är vi inte vinstdrivande, utan redovisar öppet vår ekonomi på årsmötet efter granskning av revisorer.

Stockholm den 19 mars 2024

Tommy Hansson           Inger Lundin

Inga Marand                  Eva Rosendahl

Sten Åkesson                Per Creutzer

Lotta Berglund