Stadgar

Stadgar för Stockholms läns god mans- och förvaltarförening

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Stockholms Läns God mans- och Förvaltarförening.

§ 2 Föreningens säte
Föreningen ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Föreningens syfte och verksamhet
Föreningen vänder sig till förordnade gode män, förvaltare, förmyndare och medförmyndare.

Föreningens mål är att informera och utbilda medlemmarna samt bevaka och ta tillvara medlemmarnas rättigheter.

Föreningen ska driva frågor för att tydliggöra medlemmarnas arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter så att medlemmarna på ett bättre och enklare sätt ska kunna fullgöra sina uppdrag.

§ 4 Medlemskap
Den som är förordnad som god man, förvaltare, förmyndare eller medförmyndare kan, efter ansökan och erläggande av medlemsavgift, antas som medlem i föreningen.

Föreningen kan vara medlem i ett riksförbund för godmansföreningar.

§ 5 Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem har rätt
att delta i sammankomster som anordnas för medlemmar,
till information om föreningens angelägenheter.
Medlem ska
följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningens organ,
inom föreskriven tid betala medlemsavgift.

§ 6 Medlemsavgift
Medlemsavgift fastställs årligen av årsmötet.

§ 7 Medlemskapets upphörande
Medlem kan utträda ur föreningen när som helst; dock utan att återfå inbetald medlemsavgift.

Medlem som inte erlagt medlemsavgift inom föreskriven tid anses ha utträtt ur föreningen.

Medlem som inte delar föreningens syfte och verksamhet kan efter beslut av styrelsen uteslutas.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem har fått tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar från det att denne har fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

§ 8 Räkenskapsår
Kalenderår är räkenskapsår.

§ 9 Årsmöte
Årsmöte, som är föreningens högsta beslutande organ, ska hållas före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmöte skall skickas ut till medlemmarna senast två veckor före årsmötet. Dagordning skall finnas tillgänglig på föreningens hemsida två veckor före årsmötet. Övriga årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga på föreningens kansli och i årsmöteslokalen.

Styrelsen kan väcka förslag om stadgeändring, nedläggning  eller sammanläggning av föreningen med annan förening eller annan fråga som är av betydelse för föreningen. Väcks sådan fråga av medlem ska den lämnas som motion.

§ 10 Rösträtt
Medlem som har erlagt medlemsavgift har rösträtt på årsmötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

§ 11 Beslutsmässighet vid årsmötet
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på årsmötet.

§ 12 Dagordning på årsmötet
Vid årsmöte skall följande ärenden upptas till behandling
Årsmötets öppnande
Val av ordförande vid årsmötet
Val av sekreterare vid årsmötet
Årsmötets behöriga utlysande
Val av två justerare tillika rösträknare
Fastställande av dagordning
Styrelsens verksamhetsberättelse
Revisorernas berättelse
Ansvarsfrihet för styrelsen
Val av föreningens ordförande
Val av styrelseledamöter
Val av två revisorer, varav en sammankallande
Val av revisorssuppleant
Val av valberedning, varav en sammankallande
Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
Förslag från styrelsen
Motioner från medlemmar
Övriga ärenden
Årsmötets avslutande


§ 13 Styrelse
Föreningens styrelse ska bestå av en ordförande och fem till sju ordinarie ledamöter.

Ordförande väljs för ett år.

Övriga ledamöter väljs växelvis för två år med halva antalet årligen.

Styrelsen fördelar arbetsuppgifterna inom sig.

Styrelsen är beslutsmässig med fyra ledamöter närvarande, varav en ska vara ordförande.

Föreningens firma tecknas av ordföranden och ekonomiansvarig var för sig och av styrelsen i förening.

Styrelsen har rätt att besluta att två ledamöter i förening har rätt att teckna föreningens firma.

§ 14 Revisorer
Föreningens revisorer ska bestå av två ordinarie och en suppleant.

Revisorerna väljs växelvis för två år med en ledamot årligen.

§ 15 Revision
För att kunna fullgöra sitt uppdrag ska revisorerna fortlöpande ha tillgång till föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper ska vara reviderade före februari månads utgång.

Revisorerna ska till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.

§ 16 Valberedning
Valberedningen, vald av årsmötet, ska bestå av tre ledamöter.

Ledamöterna väljs för ett år.

Valberedningens skriftliga förslag ska överlämnas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

§ 17 Motioner
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet.

§ 18 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens medlemmar skriftligen begär det.

När styrelsen har mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 30 dagar utlysa och kalla medlemmarna till sådant extra årsmöte.

Kallelsen ska omfatta förslag till dagordning för de ärenden som ska behandlas på extra årsmöte.

Vid extra årsmöte ska enbart de ärenden som föranlett årsmötet och som finns med i kallelsen behandlas.

§ 19 Beslut vid årsmöte och extra årsmöte
Beslut vid årsmöte och extra årsmöte ska avgöras med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid personval, då lotten avgör.

Personval ska ske med sluten omröstning om så begäres.

§ 20 Stadgeändring
Vid ändring av föreningens stadgar erfordras beslut vid två på varandra följande årsmöten varav ett ska vara ordinarie.

§ 21 Föreningens upplösning
Förslag om föreningens upplösning kan endast behandlas på årsmöte eller extra årsmöte efter inkommen motion eller styrelsens förslag därom och ska vara upptagen på dagordningen.

För upplösning erfordras bifall från tre fjärdedelar  av de närvarande medlemmarna vid två på varandra följande årsmöten varav ett ska vara ordinarie.

§ 22 Föreningens tillgångar
Om årsmötet beslutar om föreningens upplösning ska föreningens tillgångar tillfalla en ideell, opolitisk förening, som hjälper människor med särskilda behov i Stockholms län