Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse 2022

Styrelsen har det gångna året haft följande sammanställning

Ordförande         Tommy Hansson
Vice ordförande  Inger Lundin
Sekreterare        Eva Rosendahl
Kassör               Inga Marand
Ledamot            Clarence Örhammar
Ledamot            Per Creutzer
Ledamot            Sten Åkesson
Ledamot            Lotta Berglund

Revisorer
Klas Weidstam och Arne Johannesson

Rune Modig sammankallande, Bo Hertz och Lotta Lundqvist

Sammanträden
Styrelsen har haft 12 protokollförda sammanträden inklusive extra styrelsemöten.
Årsmötet hölls på Folkuniversitetets lokaler den 7 april. För andra gången har nu våra medlemmar kunnat följa mötet via länk och deltaga på nätet. På det konstituerande mötet efter årsmötet gjordes inga nya förändringar i styrelsen ansvarsfördelning.

Medlemmar
Efter genomgång av vårt medlemsregister kan vi notera att i dagsläget har vi 238 betalande medlemmar + 19 inbetalningar utan namn och 283 medlemmar som inte betalat in sin årsavgift till föreningen! Efter ett påminnelse-mail som skickades ut till samtliga våra medlemmar (även dom som betalt) fick vi in ett antal inbetalningar och även ett antal medlemmar som vill avsluta sitt medlemskap pga. att de inte längre har något uppdrag kvar som ställföreträdare.
Några hade missuppfattat detta gruppmail och kände sig felaktigt anklagade att de inte betalt sin årsavgift trots att de har varit noggranna och gjort detta, medan andra hade förväntat sig ett inbetalningskort (som vi inte skickar ut) och av den anledningen helt enkelt glömt bort att betala sin årsavgift. Oavsett anledning kommer vi nu att uppdatera vårt medlemsregister och försöka få ordning på betalande respektive icke betalande medlemmar, och sedan inte skicka ut påminnelse till medlemmar som betalt sin årsavgift.
Vi noterar också, vilket är glädjande att vi fått in flera nya medlemmar som vi välkomnar till vår förening.

Utbildningar & seminarium
Under vår och höstterminen hade vi våra grundutbildningar vid totalt 8 tillfällen och även utbildning i bokföring i datorn som är en populär programpunkt. Vi har också haft några temakvällar då ställföreträdare kan komma till oss och träffa andra ställföreträdare för att diskutera gemensamma problem och möjligheter. Under januari och februari hade vi även hjälpkvällar då våra medlemmar kunde komma till oss för att få hjälp med sina årsräkningar när de kört fast. Extern föreläsning har vi haft ifrån polisen som på ett gripande sätt informerade om äldre personer som blivit utsatt för bedrägeri av olika slag. Det kan vara allt från ”romansbedrägeri” till olika former av bankbedrägerier som drabbar en utsatt åldersgrupp.

Lokalfrågan
Problemet kvarstår med lokalfrågan trots att vi fått ett löfte från Stockholms stad att vi skulle kunna få tillgång av lokal vid dom tillfällen då vi har kurser eller föreläsningar. Som tur är har vi fått möjlighet att låna lokal av Folkuniversitetet när vi har behov av detta, men dessvärre är det inte säkert att det fungerar varje gång eftersom de själva har utökat sina kurstillfällen och vi är inte prioriterade före deras egna kurser. När vi har egna utbildningar kan vi oftast ha det i vår lokal på Kungsholmen, men då högst 12 personer per gång.

Externa möten
Att Stockholms godmansförening är en etablerad och viktig förening har vi oftast fått höra i olika sammanhang. Nu har Stockholms arbetsmarknadsförvaltning hört av sig till oss för att få information om vår verksamhet. Vi har träffat dom vid två tillfällen för att delge dom våra kunskaper om hur ställföreträdare arbetar i olika sammanhang. De har fått i uppdrag att anställa ”professionella ställföreträdare” som kan ta de svåra uppdragen som ingen vill/kan ta av olika anledningar. Det handlar om ett fåtal personer och är inget hot mot vår framtida verksamhet som gode män och förvaltare. Dessa anställda företrädare ska då gå med i vår förening enligt förvaltningschef Taisa Ranchber Granskog på förvaltningen.
Sedan har Stockholms socialborgarråd Alexander Ojanne via sin sekreterare önskemål om att få träffa oss för information om vår verksamhet. Vi var två från vår förening som träffade Alexander på stadshuset och informerade om hur ställföreträdare arbetar för att hjälpa människor i utsatta situationer. Det var en givande träff och de frågade om de kunde hjälpa till på något sätt, varvid vi tog upp lokalfrågan som är vårt stora problem.

Medlemskontakt
Vår expedition på Sysslomansgatan har varit bemannad varje tisdag mellan klockan 10,00 och 12,00 för att svara på frågor från våra medlemmar när det fått problem i sina uppdrag. Kan vi inte svara direkt på frågan, återkommer vi så snart det är möjligt med ett korrekt svar.
Under sommaren och helgdagar är vi inte bemannade på expeditionen men då har vi vår mailbox.
Vår mailbox utnyttjas frekvent av våra medlemmar som vill ha hjälp i olika sammanhang, och vår målsättning är att svara inom 48 timmar, men oftast får frågeställaren svar nästintill direkt.

Ålandskonferensen
Vår traditionella dagskonferens till Åland med Viking Line genomfördes den 20 maj efter två års uppehåll p.g.a. pandemin. Vi var närmare 70 personer som deltog och Håkan Andersson med personal från ÖF var med och informerade om situationen hos nämnden och svarade på frågor. Vi hade även föreläsare från demensförbundet som berättade om deras arbete i föreningen. Konferensresan är ett uppskattat inslag i vår verksamhet och det var roligt att se så många nya deltagare som utnyttjade den här möjligheten att träffa kollegor och utbyta erfarenhet.

Överförmyndarförvaltningen
Vi har ett bra samarbete med ÖF och vi har fått möjlighet att vara med på deras informationsträff med nya ställföreträdare för att presentera vad vi står för som godmansförening. Vi har på det här sättet senare fått in nya medlemmar som vill gå på våra grundutbildningar. När ÖF går ut med informationsbrev till samtliga ställföreträdare, omnämner de oss som en bra förening som kan hjälpa nya (och gamla) ställföreträdare i sitt uppdrag som god man eller förvaltare. Det här är vi mycket tacksamma för, att kunna nå ut till ställföreträdare som vi annars inte skulle nå.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är god och arbetet med att bygga upp en ekonomisk grund för framtiden har fortlöpt. Föreningens hemsida innehåller företagsannonser som knyter ann till vår verksamhet och ger oss annonsintäkter på 2000 kr per annons vilket ger oss ett bra bidrag till vår ekonomi.
Överförmyndarförvaltningen är i särklass vår största bidragsgivare och säkerställer att vi fortsättningsvis kan bedriva vår verksamhet som tidigare och utveckla den framöver. Noterbart är att trots kostnadsökningar på lokalhyra, el, telefon, internetkostnad och andra utgifter så har vi eftersträvat att årsavgiften på 300 kronor inte ska höjas, utan förbli på samma nivå som många år tillbaka.
Det är av betydelse att potentiella medlemmar inta avstår ett medlemskap av ekonomiska skäl och därmed missar kunskaper, erfarenhet och inte minst ett individuellt stöd i sitt uppdrag som ställföreträdare. Som förening är vi inte vinstdrivande, utan redovisar öppet vår ekonomi på årsmöte efter granskning av revisorer.

Stockholm den 23 mars 2023

Tommy Hansson              Inger Lundin

Inga Marand                    Eva Rosendahl

Clarence Örhammar        Sten Åkesson

Lotta Berglund                 Per Creutzer