Aktuellt

Instruktion om hur du bevakar att huvudman betalar rätt avgift för vård &
omsorg samt kostavgift.

I den kostnadsuträkning som du fått hemskickad till dig om din huvudman bor
på ett vård & omsorgsboende eller demensboende är det några saker du bör
kolla upp så att inte din huvudman betalar för mycket vilket kan bli ödesdigert.
Vissa summor är fasta och lika för alla medan andra summor är individuella.
Jag går igenom dom var för sig så får du en bättre förståelse hur det är upplagt.

Minimibeloppet är lika för alla i hela Sverige och ska täcka utgifter för levnads-
omkostnader exklusive hyreskostnad. I minimibeloppet ingår kostnader för
livsmedel, hushålls-el, kläder och skor, fritid, hygien, telefon, dagstidningar,
hemförsäkring, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd, hälso-och sjukvård,
Tandvård och läkemedel.

Individuellt tillägg för kost. Varje kommun har rätt at ta ut skäliga kostnader
för kost utifrån den upphandling de har gjort. Överstiger kostnaden det belopp
som livsmedelskostnaden är upptagen till i minimibeloppet, ska ett tillägg göras
för att det ska stämma med minimibeloppet livsmedelskostnad.

Individuellt avdrag för förbrukningsartiklar.
Är avdrag enligt likaprincipen, dvs alla betalar lika mycket oavsett om de har
mycket eller inga förbrukningsart.

De tre ovanstående rubrikerna är fasta och är lika för alla så det är följande rubriker vi
ska kontrollera om de stämmer

Individuellt tillägg för god man eller förvaltare. Om det är huvudman som står
för arvode ska hela arvodet inklusive sociala avgifter tas upp. Ta hela arvodet
och dividera det med 12 för att få fram en månadskostnad för god man. Ibland
händer det att biståndshandläggaren räknar 10% på prisbasbeloppet, så det är
viktigt att du får rättavgift här.

Boendekostnad. Här är det nästan jämt fel för man kanske inte har rätt
uppgifter eller vet hur man ska beräkna. När man beräknar boendekostnaden
ska man dra av el-kostnaden som ingår i minimibeloppet. Det finns en fastlagd
formel för att göra denna beräkning och som bestäms årligen och är lika för alla
inom Stockholm stad. (det här är det inte många som känner till)
El-kostnaden för boende i vård & omsorgsboende är 5,43 per m 2. bostadsyta.
Om huvudmannen har ett rum på t.ex. 42m 2 är el-kostnaden 42 x 5,43 = 228 kr
Det innebär att från den faktiska hyreskostnaden inkl. el ska vi alltså dra av 228
kr för att det ska bli rätt. Här blir det ofta fel så dra av boendekostnaden minus
el som biståndsbedömaren tagit upp i avgiftsbeslutet med den faktiska hyran
som du betalar för huvudmannen inkl. el. Mellanskillnaden är den el-kostnad
som är avdragen enligt avgiftsbeslutet. Dividera den el-kostnaden med antal
kvadratmeter bostadsyta som huvudmannen har, och bli inte förvånad om el-
kostnaden då blir kring 10 -25 kr m 2 ! Det blir många hundralappar huvudman
betalar för mycket varje månad.

Summa inkomster. Här ska huvudmannens pension netto tas upp, och konstigt
nog brukar det skilja några hundra från den faktiska utbetalningen som du ser
på kontoutdraget. Jag tror att det kan vara begravningsavgift som har hamnat
här fast den ska vara på skatten som vi betalar. Bostadstillägg ska räknas in
men inte merkostnadsersättning om huvudman har det.

Avgiftsutrymme. När vi summerar ihop minimibeloppet + individuellt tillägg för
kost – avdrag för förbrukningsart. + individuellt tillägg för god man och rätt
avgift
för boendekostnad får vi en summa som kallas Förbehållsbelopp.
Från förbehållsbeloppet ska vi sedan dra av inkomsterna och summan som då
blir kallas avgiftsutrymme.
Blir summan t.ex. + 650 kr, är det vad huvudman betalar för vård & omsorg.
Blir summan negativ t.ex. – 575 kr, betalar huvudman ingenting för vård och
omsorg, och kostnaden för kost minskas med 575 kr.

Maxavgiften för vård och omsorg är 2 369 kr
Maxavgiften för kost är 3 207 kr.

Tommy Hansson