Konferensresan 2019

Efter samling i teminalen för Viking Line den 14 maj, redan klockan 7.00 och efter 45 minuter avgick båten MS Viking Grace mot Åland. Resan började med en god frukostbuffé och 8.30 var det dags för uppstart av konferensen.


Ordförande i GMF, Clarence Örhammar hälsade alla välkomna och gick igenom lite praktiska detaljer och dagsprogrammet, varefter styrelsen presenterade sig.


null

Clarence Örhammar, Tommy Hansson och Inga Marand, delar av vår styrelse.

Därefter hade Håkan Andersson, chef för Överförmyndarförvaltningen, Öff, en presentation.

Jan Jönsson (Liberalerna) är nu vald till nytt socialborgarråd och även i styrelsen har en del nya valts in. Hos Öff finns idag 50 anställda. Det finns 8233 ställföreträdare i Stockholm varav de flesta har 1-3 huvudmän. Gruppen ställföreträdare för Ensamkommande flyktingbarn har minskat från ca 2000 st till nuvarande ca 400 st.


Håkan presenterade en enkät som gått ut till 615 st ställföreträdare. 57 % inkom med svar. Hälften av dem är ställföreträdare till anhörig. Svaren i enkäten var överlag mer positiva än vad man befarat på Öff. De flesta ställföreträdarna var ganska nöjda.

Årsredovisningar: Målet är att cirka 95 % kommer att var granskade till den 1 augusti.

Öff har färre personal till förfogande för detta.

Målen är att skärpa tillsynen, ha kortare handläggningstider, göra fler lämplighetsprövningar.

Extra prövningar har gjorts på 75 st ställföreträdare och man fann ett flertal anmärkningar vilket kommer att innebära att några blir entledigade.

Digitalisering: Har pågått i många år och Stockholm Stad ser nu över och kommer att ta ett samlat grepp. Alla ska ha samma system, bland annat Länsstyrelsen, Socialförvaltningen och Öff.

Öff har ett gammalmodigt system och mycket behöver moderniseras inför digitaliseringen. Öff ska vara först ut och bli pilotprojekt med start i augusti. Ställföreträdare kommer i framtiden att behöva arbeta mer via dator.

Förvaltarenhet: Det pågår en utredning om att inrätta en Förvaltarenhet. Det ska vara en enhet som tar på sig de särskilt svåra fallen som inte ärt lämpade för Gode män, så kallade farliga uppdrag. Förvaltarenheten ska inte lyda under Öff och det finns redan några som upprättats i landet.

Regeringens utredning: Att se över Överförmyndarnämnderna i form av lagstiftning, digitalisering, nationellt ställföreträdare register och skapa en samordnande myndighet.

Frågan kom upp om vad som görs åt svåra ärenden idag och det finns ett företag som heter Optio som har specialiserat sig på detta. Öff har anlitat dem ett fåtal fall.

Här finns Håkans material


ÖFF
Eva Spanoudi, Håkan Andersson och Joanna Graumann Walnestedt från Stockholms ÖverförmyndarförvaltningEfter Håkan informerade Joanna Graumann Walnestedt om ”Sörja för person” och vad som ingår i begreppet. Lagen är luddig men man kan sammanfatta det med att man inte ska ”ta hand om” utan ”se hur huvudmannen har det”. Att individen får det den har rätt till i samhället.

Johanna informerade även om Arvode: Skäligt arvode är av ideell karaktär och skiljer sig inom kommunerna. Det ska utgöra 2,65 % av prisbasbeloppet som då är 120.575kr i årsinkomst. Under denna nivå betalar staten ut arvodet. Öff kollar om ställföreträdarna har fullgjort sitt uppdrag.

Cirka 10-12 besök per år är brukligt och en årsredovisning utan anmärkning.

Ett lägre arvode kan orsakas av ett fåtal besök, bristande årsredovisning eller att huvudmannen sköter en stor del av sin ekonomi själv.

Ett högre arvode kan utbetalas om ställföreträdaren gör mer, om det finns stora tillgångar eller man har tillsyn av tomma bostadsrätter/fastigheter. Även om man har omfattande kontakter, polisärenden och processer.

Extra arvoden kan man få om man har gjort punktinsatser, t ex vid arvskiften, fastighetsförsäljning, uppstart av ett åtagande, övertagande av misskött ärende eller skuldsanering.

Kostnadsersättning är enligt schablon, 2 % av prisbasbeloppet.

Om man begär ersättning utanför schablonen måste det styrkas av kvitton men även om man har långa resor.
Här finns Joannas material


Eva Spanoudi från Öff höll en kort presentation och informerade om rekrytering av ställföreträdare. 3 st på Öff arbetar med detta. Fredagslistan som sänds ut till ställföreträdare med förfrågan om att ta ett nytt uppdrag kommer att göras om.
Hon uppmanade oss att höra av sig om vi vill ha nya uppdrag.
Här finns Evas material


Efter detta var frågan fri till Öff och bland annat togs följande upp:
-Fickpengskontot som huvudmannen förfogar över ska vara spärrat för ställföreträdaren.
-Ca 30 000kr är en skälig nivå på transaktionskontot såvida man kan påvisa att huvudmannen har stora utgifter och behöver ha en högre nivå.
-Öff uppmanar ställföreträdare att söka i fonder för sin huvudman.
-Rutinen har ändrats hos Öff så man omprövar förvaltarskap i större utsträckning nu.
-Att använda pengar från sitt privata konto för huvudmannen är absolut förbjudet.

Så var det tid för gruppen att ge förslag till GMF om vad de tycker föreningen ska göra:

Tips om lättnader vid skuldsanering.
Utbildning om arvskifte.
Utbildning inom ekonomi.
Föredrag av socialförvaltningen.
Information från Demensförbundet.

Så vad det dags att i Mariehamn kl. 13.10 stiga av båten för att gå ombord på MS Amorella. Därefter var det lunchbuffé och sedan kl.15.00 samling i konferenslokalen.

Tommy Hansson, vice ordförande i GMF höll ett föredrag om att bevaka rätt i dödsbo.

Det var en trevlig presentation med instruktiva och lättförståeliga bilder.

Han tog upp bland annat olika förfarande vid delning av lösöre, testamente, bouppteckning och arvskifte.

Därefter var det grupparbeten som handlade om ett fingerat fall angående arvskifte. Det visade sig vara ganska så knivigt trots Tommys fina presentation innan!


Tommy

Tommy Hansson


18.55 ankom MS Amorella till Stadsgårdskajen.